Facebook Nyereményjáték Szabályzat

Logocity.hu PROMÓCIÓS JÁTÉKA
I. A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A Játék szervezője: Logocity.hu webáruház (a továbbiakban “Szervező”)
A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com címen elérhető közösségi
portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) 2021. 11.20 -tól 2021. 11. 28-ig.
A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek a poszt alá kell kommentelniük. A játék végén, a játék ideje alatt
a játékban részt vevők közül egy véletlenszerűen kisorsolt felhasználó nyer. Az egy kisorsolt játékos nyereménye egy
a Szervező által felajánlott tárgy.
Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen
módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a
Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli,
panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező
felelős.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.
A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi
feltételeket. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár
semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:
A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes
személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet
gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy
részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg
vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek
munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. §
(1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:
A Játék 2021. november 20. napján kezdődik, és 2021. november 28. napjáig tart.

Sorsolás: 2021. november 28. 19:00-kor.

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:
A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a játék posztja alá kommentet
írt. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb
hibájából eredő követelésért.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:
A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a
Játékos írásban jelez a poszt alatt. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

VI. NYEREMÉNYEK:
A szervező által felajánlott ajándéktárgy.

VII. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
Sorsolás: 2021. november 28. , 19:00
Szervező a nyertes nevét a sorsolás időpontját követő egy óra múlva, de legkésőbb 24 órán belül közzé teszi Facebook oldalán. A nyertes Játékos ezt követően
felvehetik a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával a játékot hirdető Facebook oldalon.

VIII. ADATKEZELÉS:
A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes
adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a
továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a
Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével
adja meg. A Facebook adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli,
azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges
megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog
szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.
Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul
töröljük.
Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá
kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a
kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.
Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi.

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK:
Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a
jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A Nyertes nevét Facebook posztban tesszük közzé amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak. Az eredményhirdetést követően a Nyertesnek a Szervezővel az info@logocity.hu címre vagy az oldal Messenger elérhetőségére küldött privát e-mail üzenetben kell felvennie a kapcsolatot a nyeremény átvételével kapcsolatban.

5.2. A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőriznie.
Kizárás

Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, és/vagy a Facebook felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú kizárást von maga után bármilyen (számítógépes) manipuláció, tömegesen generált e-mail címek vagy accountok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás vagy annak megalapozott gyanúja.
A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező jogát, jogos érdekeit (ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát, jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé).

A Szabályzat módosítása
Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát.
A Szervező felelőssége
A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggesztheti, megszüntetheti. Az internetszolgáltató vagy a Facebook műszaki hibájából eredő károkért való felelősséget a Szervező kizárja. A Szervező a Játék működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, de azokért kizárja felelősségét. A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók..

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa.

A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat
tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Utolsó módosítás dátuma: 2021.11.20